MEIE MISSIOON

Korraldame inimese loomulikku toimimist arendavaid koolitusi alates üleelamisest ja kriisiõppest kuni pärandikoolituste, koolitussündmuste ja koolitajakursusteni. Meie koolitajaskond koosneb oma ala parematest asjatundjatest, kes sageli koolitavad ise uusi koolitajaid nii Eestis, kui rahvusvaheliselt. Meie koolitused sünnivad alati koostöös tellijaga, sobitudes iga tellija iseärasuste ja vajadustega, sest individuaalne ning paindlik lähenemine tagab parima õpitulemuse. Koolitusi viime läbi igal pool, kus on vajalikud tingimused – meie koolitusväli on nii kodumaine, kui ka rahvusvaheline ulatudes Põhja-Jäämereni. Ka endid täiendame ja koolitame nii kodumaal, kui piiri taga pidevalt. Omame pikimat kogemust ja mitmekesist valikut oma valdkondades.

MEIE VISIOON

Me oleme oma ala Eesti parimate ekspertide rahvusvaheliselt tunnustatud kooslus, kes jagab parimal võimalikul moel oma ekspertiisi kogu ühiskonnas võimalikult laiale auditooriumile.

MEIE EESMÄRK

Ühingul on kolm peamist tegevussuunda – loodusharidus, pärandkultuur ja kriisivalmidus. Meie eesmärk on kõigis kolmes suunas pakkuda parimat arenguteed teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamise kaudu võimalikult laiale sihtrühmale võimalikult suures ulatuses.

MEIE VÄÄRTUSED

 1. Me ei karda väljakutseid ning areneme, uueneme ja kohaneme.
 2. Oleme hoolivad, ausad ja iseseisvad ning ei lase endid mõjutada kellegi omakasust.
 3. Me pühendume meie poolt kantavate väärtuste arendamisele ja nende laiale jagamisele.
 4. Anname oma ühiskonnale ja ei küsi, mida saame selle eest vastu.

MEIE EETIKA

Kinnitame, et järgime oma kõikides projektides kõiki eetilisi põhimõtteid ja Eesti Vabariigi seadusandlust järgnevate põhimõtete järgi:

Vabaühendused väärtustavad ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Nende koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Vabaühenduste kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Oma igapäevases tegevuses lähtuvad vabaühendused Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

MTÜ Estlander tegevuse aluseks on eetilised põhimõtted alljärgnevas:

Demokraatlik toimimine

 1. Vabaühendusel on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 2. Vabaühendus väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
 3. Vabaühendus kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
 4. Vabaühendus peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 5. Vabaühendus püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
 6. Vabaühendus, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

 1. Vabaühendus ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
 2. Vabaühendus, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
 3. Vabaühendus ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

 1. Vabaühendus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 2. Vabaühendus lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topelt rahastamisest.

Vastutus ja aruandmise kohustus

 1. Vabaühendus annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 2. Vabaühendus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
 3. Vabaühendus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

 1. Informatsioon vabaühenduse missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
 2. Vabaühendus suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 3. Vabaühendus on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

 1. Vabaühendus on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 2. Vabaühendus ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

 1. Vabaühendus peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 2. Vabaühendus austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

 1. Vabaühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 2. Vabaühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Järgime vabaühenduste eetikakoodeksit, mis on leitav siit:

https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/

Mittetulundusühing Estlander

01.01.2023